Brendi ndërton lidhjen midis konsumuesit dhe produktit

Brendi ndërton lidhjen midis konsumuesit dhe produktit

“ROLI DHE RËNDËSIA E BRENDIT NË ZHVILLIMIN E NDËRMARRJEVE”

Doc.Dr.Neritan Turkeshi 65b9b

Brendet, njihen gjithmonë sipas cilësisë që u dërgohet konsumatorëve, dallimit që ua ofrojnë tregjeve, duke u sjellë përfitime shtesë kompanive dhe organizatave, dhe i njëjti mund të karakterizohet edhe nëpërmjet produkteve, shërbimeve, korporatave, personaliteteve dhe lokacionit.

Ndikimi i brendeve nuk mund të jetë i tej vlerësuar në veçanti duke e marrë parasysh nevojën e organizatave dhe ndërmarrjeve që t’i kënaqin nevojat e klientëve dhe konsumuesit e tyre, si dhe të ekzistojnë dhe të garojnë në treg.

Brendet kanë nevojë për një zhvillim dhe kujdes të vazhdueshëm me qëllim të daljes së tyre përballë nevojave të klientëve, të cilët nëse mbeten të kënaqur nga produkti dhe shërbimi, atëherë tregu gjithnjë e më shumë bëhet i përshtatshëm për promovimin e tyre, pozicionimin e tyre në veçanti në arritjen dhe realizimin e qëllimit për tu dalluar brendi nga shumica e konkurrentëve tjerë në treg.

KORNIZA TEORETIKE - DEFINICIONI DHE KUPTIMI I BRENDIT NOCIONI DHE DEFINIMI I BRENDIT

Fjala “Brend” në fakt është fjalë angleze e cila aplikimin e saj të parë e ka pasur të pranishëm në Perëndimin e Egër, kur e kanë shënuar bagëtinë me qëllim për ta dalluar nga të tjerët. Ndërsa, nga aspekti i punës, brendimi në treg, në të vërtetë është shumë i ngjashëm me brendimin si në Perëndimin e Egër. Synimi i programit të rendimit, para së gjithash duhet të bëjë dallimin e një produkti ose shërbimi në treg, ku ky i fundit promovohet duke e dalluar atë nga gjitha produktet ose shërbimet tjera që janë të ngjashme dhe që në të njejtën kohë ekzistojnë po në atë treg. Madje edhe te një numri i madh i produkteve të tjera, ndodh që të ketë ngjashmëri të madhe midis tyre, që në masë të madhe e rritin nevojën e konsumatorëve që perceptimi i tyre të jetë i ndryshëm për produktet e njëjta nga prodhuesit e ndryshëm në treg.

Sipas kësaj, brendi paraqet emër, shenjë, simbol ose dizajn, gjegjësisht kombinacion nga karakteristikat e listuara, me qëllim që të mundet të identifikohet një produkt ose shërbim i një shitësi ose grup shitësish, që të bëhet dallimi nga konkurrenca tjetër në treg: Emri,dizajni, ngjyra, vetitë teknike të produktit, shërbimit, çmimi sipas të cilit shitet brendi, mënyra dhe vendi në të cilin kryhet shitja promocioni, mënyra se si brendi reklamohet, mendimi i blerësit, mangësitë dhe përparësitë në raport me konkurrencën, zhvillimi i tregut, përfitimi, të gjitha këta janë vetitë e brendit.

Vlera e brendit, mund të paraqet vlerën më të madhe të një kompanie, prandaj në kompanitë e zhvilluara botërore, bile edhe në kompanitë në Republikën e Maqedonisë, vlera e brendit shprehet dhe njehsohet sipas vlerës së mjeteve themelore. Kjo vlerë më shpesh i përket lëmisë së pasurisë intelektuale ose në gjuhën angleze e njohur si “knoë-hoë”.

Me rëndësi të madhe është të shënohet fakti se brendi nuk i referohet vetëm shenjës dhe dallimit të një produkti ose shërbimi, por i referohet edhe vetë prodhuesit, gjegjësisht e thekson edhe kompaninë e cila qëndron mbrapa produktit që shitet në treg.

Prandaj, mund të themi se brendi bën po ashtu dallimin edhe të kompanive midis tyre, duke vënë theksin në dallimin e mendjes së vetë konsumuesve. Pa marrë parasysh se a kryen ndonjë funksion produkti, dhe a i kënaq nevojat dhe dëshirat e caktuara të vetë konsumuesve, brendi po ashtu i jep edhe një nivel të vlerës të vetë produktit jashtë funksionalitetit dhe dedikimeve që i njëjti i ka. Përfitimet funksionale të një brendi industrial mund të identifikohen shumë lehtë dhe në çdo kohë.

Nëpërmjet këtyre përfitimeve funksionale, brendi e ndihmon njohjen dhe identifikimin e produktit që promovohet në treg ndërmjet konkurrencës dhe konsumuesve. Megjithatë, ajo me të cilën brendi është më i lidhur, po ashtu është edhe asociacioni, paragjykimi që kanë njerëzit kur tu shkojë mendja për ndonjë produkt. Pra brendi rëndomtë na përkujton, gjegjësisht lidhet me logon, me ngjyrat dhe me parullat tipike të brendit.
“Asnjëherë nuk ka qenë më me rëndësi për organizatat të qëndrojnë mbas diçkaje që është unike, relevante dhe e ndryshme në mendjen e konsumuesve të vet, të të punësuarve dhe të konkurrentëve”
Nga deklarata e famshme e cekur më lartë e Evansit, me siguri mundet të vërtetohet se brendi në fakt e mirëmban identitetin korporativ të një organizate. Brendi është i barabartë me premtim nga i cili duhet tu përgjigjet pritjeve të konsumuesve dhe të shfrytëzuesve të produktit, ose shërbimit të brenduar.

Pikërisht për atë, brendet gjithmonë duhet që të jenë korrekt, të përputhen me profilet e klientëve, të jenë edhe autentik edhe të njohur në të njëjtën kohë. Nuk bëhet fjalë për reklamim që paraqet vetëm pjesën e dukshme nga i gjithë procesi i brendimit, i cili zakonisht ndodhë ndër sipërfaqet e pjesës së dukshme edhe atë si rezultat i kulturës korporatave të një organizate. Me rëndësi të madhe është të theksohet se brendi gjithmonë duhet të jetë i drejtuar në drejtim të tregut të definuar cilësor.

Brendimi shumë shpesh shfrytëzon simbolikën, aksenti i brendimit mund të ndërrohet me kalimin e kohës prej ku numri më i madh i produkteve për një kohë shumë të shpejtë aftësohen dhe i përshtaten ciklit ekonomik të tregut ku ato shiten dhe promovohen.

QASJA TEORIKE DHE ASPEKTET

Nga kënd vështrimi teorik, brendi mund të definohet në mënyra të ndryshme. Duke e shfrytëzuar literaturën e brendshme dhe të jashtme si burim relevant i informatave, mund të gjinden një numër i madh i definicioneve.

Definicioni më i përdorur për brendin i takon të mirënjohurit David A. Aker, e cila është e pranuar edhe nga ana e Asociacionit Amerikan të Marketingut.

  • Brendi është emër, term, dizajn, simbol ose ndonjë karakteristikë tjetër e mbetur e cila e identifikon produktin ose shërbimin e një shitësi edhe e dallon atë nga shitësit tjerë.

Duke e marrë parasysh numrin e madh të definicioneve dhe kornizat teorike të përkufizimit të brendit, të gjithë e kanë një të përbashkët - e ky është fakti se brendi është shenjë unike, shenjësim, diferencim kreativ i një produkti ose shërbimi, duke e zmadhuar përfitimin jo vetëm të organizatës, por edhe të konsumuesve. Mirëpo, në kuadër të definicioneve të njëjtit zgjerohen po ashtu edhe me kornizën e dytë teorike në të cilën më së shumti theksohet raporti i konsumuesve ndaj shërbimit dhe produktit i cili shitet.

  • Sipas kësaj, brendi në tregun e shekullit 21, paraqet më shumë se vetëm një emër, term, shenjë, simbol ose cila do prej karakteristikave të dhëna. Brendi po ashtu paraqet dhe e ndërton lidhjen midis konsumuesit dhe produktit ose shërbimit i cili shitet.

Ky raport nuk është i rëndësishëm vetëm për kompanitë. I njëjti vlen edhe për konsumuesit ku ka kuptim jashtëzakonisht të veçantë. Raporti paraqet atë çka konsumuesi është në fakt, si dhe atë në çka konsumuesi beson.

Brendi në këtë mënyrë i ndihmon vetë kon­sumuesit që të marrë vendin e vet në mjedisin shoqëror.

Prandaj, pjesa më e madhe e personave profesional nga lëmia e përkatëse, brendin e definojnë si simbol të jashtëzakonshëm, të ndërlikuar i cili mund të ketë edhe deri në gjashtë dimensione të kuptimit. Nga këtu vërtetohet edhe njëherë raporti i ndërlikuar që brendi dhe konsumuesi e ndërtojnë në të cilin ndikojnë disa faktorë edhe atë: Vetitë – që nënkuptohet çmimi, mjeshtëria e mirë, qëndrueshmëria dhe pamja e vetë produktit; Dobia – brendi nuk është vetëm kombinim i vetive, konsumuesit nuk blejnë vetëm veti, por edhe dobi, prandaj çdo veti mund të kuptohet si dobi e veçantë fun­ksionale dhe emocionale që i përket vetë konsumuesit ; Vlera – brendi gjithmonë flet për vlerën e prodhuesit. Sipas kësaj, produktet e mirënjohura shpesh­herë karakterizohen me mjeshtri cilësore, siguri, prestigj etj.. megjithatë marketingu doemos duhet ta gjejë target grupin konsumues me synim të arrijë ti përcaktojë vlerat e atilla dhe të bëjë tërheqjen sa më të madhe të konsumuesve; Kultura – brendi mund të paraqesë edhe kulturë të caktuar, nëpërmjet produktit mund të theksohen karakteristikat e ndonjë kulture, morali, norma të organizatës në fjalë, gjegjësisht prodhuesit; Personaliteti – brendi mund të projektojë personalitet të veçantë dhe të caktuar, veturë të mirënjohur, gjegjësisht brend,” Mercedes”, te konsumuesi mundet të personalizohet në shef, lider, njeri me disiplinë dhe vetëbesim etj;

  • Shfrytëzues – brendi në njëfarë lloj mënyre i përcakton edhe konsumuesit me vetë personifikimin e produktit, zakonisht konsumuesit kanë veti të përbashkëta me ndonjë brend të caktuar;

Në teorinë bashkëkohore për brendin, në qendrën e vëmendjes gjatë përkufizimit të njëjtit i vihet edhe vlerë plotësuese e cila i përgjigjet më së shumti nevojave të konsumuesve:

  • Brendi i suksesshëm është produkt, shërbim, person ose vend, i cili mund të identifikohet dhe që ato janë të zmadhuara në asi lloj mënyrë sa që blerësi ose shfrytëzuesi, fiton vlerë të shtuar relevante, unike e cila më së shumti i kënaqë nevojat e tyre. Nga këtu, suksesi i tij rezulton në mundësitë që kjo vlerë e shtuar të ruan raportin edhe me konkurrencën.
  • Në planin e parë të përkufizimit të brendit vendosen të gjitha asociacionet që konsumuesit i kanë ndaj një kompanie të veçantë, duke theksuar se brendi është e gjithë ajo që konsumuesit e paramendojnë kur e dëgjoj­në emrin e ndonjë produkti ose kompanie të veçantë. E gjithë kjo paraqet mënyrë e afarizmit, kontrollin e cilësisë, raporti ndaj blerësve, mjedisit, shërbimeve të konsumuesve dhe çdo lajm i cili transmetohet nëpërmjet medieve.

Prandaj, duke i marrë kornizat teorike për shpjegimin dhe definimin e brendit, mundet me siguri të sillen këta përfundime:

  • Brendi paraqet përmbledhje të elementeve që njerëzit i asocojnë në të
  • Brendi i identifikon dhe i dallon subjektet e ndryshme
  • Brendi krijon raport unik dhe të ndërlikuar me konsumuesit

PËRFUNDIMI

Brendi sot po shndërrohet në një nga përvojat më elementare, më themelore dhe një nga konceptet më të përdorura midis kompanive, e në veçanti midis organizatave që janë kryesisht të përqendruara ndaj përmbushjes së nevojave dhe dëshirave jo vetëm të klientëve të tyre, por edhe të punësuarve. Sipas kësaj, asgjë nuk është befasi për vetë faktin që pjesa më e madhe e kompanive investojnë shumë mund dhe kohë të gjejnë mënyrën se si përvojën nga brendi ta transferojnë deri te konsumuesit në mënyrë që të mbetet e vërtetë dhe besnike për premtimin që është dhënë. Por, të mbetesh i vërtetë dhe besnik ndaj premtimit, nëpërmjet fushatave të shumta të marketingut të orientuar ndaj klientëve, nuk paraqet aspak detyrë të lehtë.