Në 24-orët e fundit janë dhënë vërtetime për gjithsej 2.843 shtetas të huaj, prej të cilëve 1.205 janë të gjinisë mashkullore, 572 të gjinisë femërore, 1.061 janë fëmijë të shoqëruar nga bartësi i vërtetimit, si dhe pesë fëmijë të cilët...