INTERVISTË EKSKLUZIVE | SUGARESKI: INVESTIMET NË AUTOSTRADA, RRUGË, HEKURUDHA DHE GAZIFIKIMI MBETEN PRIORITET I MINISTRISË

INTERVISTË EKSKLUZIVE | SUGARESKI: INVESTIMET NË AUTOSTRADA, RRUGË, HEKURUDHA DHE GAZIFIKIMI MBETEN PRIORITET I MINISTRISË

Ministria e Transportit dhe Lidhjeve të Maqedonisë, është një nga ministritë me më shumë kompetenca pasi përfshin një gamë të gjerë të veprimtarive. Pothuajse të gjitha projektet kapitale në vend realizohen përmes kësaj ministrie. Ndërtimi i autostradave, hekurudhave, shërbimeve telekomunikimeve, gazifikimi, pikave të pagesës që janë nën kompetenca të kësaj ministrie. Për të mësuar më shumë se çfarë parasheh kjo ministri të ndërtojë këtë vit dhe sa do të jetë shuma që pritet të investohet ekipi i revistës ZAMAN, bisedoi me njeriun e parë të këtij dikasteri Goran Sugareski.

Ministra e Transportit dhe Lidhjeve është një nga ministritë që këtë vit ka më shumë buxhet. Mund të na thoni se sa është vlera e projektuar buxhetore e kësaj ministrie?

Buxheti i Ministrisë së Transportit edhe Lidhjeve është projektuar që të siguroj zhvillim ekonomik në vitin 2018, duke realizuar investime serioze kapitale. Në këtë drejtim janë rritur mjetet nga propozim buxheti duke bërë investime direkt në rrugë, rrugët hekurudhore, infrastrukturën lokale dhe gazifikimi. Buxheti për vitin 2018 është projektuar 5 miliard e 901 milion denarë. Rritja e buxhetit është paraparë pikërisht për projektet kapitale si: Për gazifikimin janë parapa 2 miliard e 234 milion denarë, ndërtimin e hekurudhave në Korridorin 8 dhe 10 në shumë prej 1 miliard e 357 milion denarë, 330 milion denar ndërtimin e banesave për raste sociale, për projektin e Furnizimit me Ujë dhe Ujërave të Zeza në komunat e financuara nga Banka Evropiane e Investimeve, janë planifikuar rreth 698.5 milion denarë, për ndërtimin e teleferikut në Vodno janë 50 milion denarë, sistemi i ujësjellësit në Sopishte 75 milion denar, ndërtimin e sistemit të kanalizimit në Sonçev Grad 70 milion denarë, infrastrukturën në zonën industriale në Vizbeg 20 milion denarë.

Projekti për ndërtimin e ujësjellësit dhe kanalizimit në komunat përmes KVF Banka është 150 milionë denarë dhe mbështetje financiare për hapjen e linjave të reja në trafikun ajror 104 milionë denarë. Këto janë në përgjithësi projektet e mëdha kapitale për të cilat planifikohen fonde në buxhet dhe që do të sigurojnë rritjen ekonomike në vend dhe përmirësimin e kushteve të jetesës së qytetarëve.

Ndërtimi i autostradës Kërçovë –Ohër, e nisur nga ish qeveria ende është në fazën e punimeve. Janë humbur miliona euro si rezultat i projektimeve të gabuara. Çfarë keni ndërmarrë Ju, për ti eliminuar gabimet dhe si do të rrjedhin punime e mëtutjeshme? Kush duhet të jep përgjegjësi për gabimet e bëra?

Gjatë ndërtimit të autostradës ka pasur lëshime sidomos tek çmimet që kanë qenë shumë më të larta dhe si pasoj e kësaj kostoja e kësaj autostrade do jetë më e madhe. Se sa do të jetë shumë akoma nuk e dimë pasi jemi duke bërë analiza. Për të mbrojtur interesat shtetërore dhe të qytetarëve, ne kemi filluar të përgatisim një analizë gjithëpërfshirëse për të gjetur zgjidhjet më optimale. Ne jemi aktualisht në fazat përfundimit të një aneks të kontratës me kontraktuesin, sepse marrëveshja tashmë ka skaduar, por unë duhet të theksoj se ky aneks i referohet vetëm kornizës kohore në të cilën parashihet koha e vazhdimit të ndërtimit të autostradës.

Përveç kësaj duhet të kemi parasysh vlerën e kontratës, dhe është e sigurt se ajo do të rritet ende, por unë do të përsëris se ne i konsiderojmë të gjitha aspektet e punëve shtesë, çmimet e materialeve të ndërtimit dhe kostot e tjera, ne do të kemi një sasi përfundimtare. Padyshim, ndërtimi i autostradës është prioriteti ynë dhe kjo do të përfundojë. Sa i përket çështjes së përgjegjësisë, dua të potencoj se ka autoritete gjyqësore që zhvillojnë procedurat dhe ata vendosin për të dhe kjo është çështje e organeve të drejtësisë, ndërsa puna jonë është ndërtimi i autostradës.

Ulastirma ve Haberlesme Bakani Goran Sugareski 2 cc7a0Foto: Muhsin Güler

Është folur se autostrada Tetovë-Gostivar- Kërçovë duhet të rindërtohet dhe se pagesat rrugore për banorët e fshatrave për rreth duhet të hiqen. Çfarë parashihet të bëhet në këtë aks rrugor?

Sipas planit vjetor të prokurimit të Ndërmarrjes Publike për rrugë shtetërore në vitin 2018, ndër të tjera në mars pritet të fillojë procesi për përgatitjen e dokumentacionit të projektit për rindërtimin dhe rehabilitimin e A2, rrugëve shtetërore, pjesa Tetovë - Gostivar niveli autostradës standarde, që do të thotë se menjëherë pas përgatitjes së dokumentacionit të projektit, rruga e deklaruar do të rindërtohet në nivelin e autostradës standarde. Deri atëherë, autostrada do të mbahet brenda mirëmbajtjes së rregullt të Rrugët e Maqedonisë.

Lidhur me çështjen e përjashtimit nga pagimi i taksës mbi banorët e fshatrave të rajonit përgjatë autostradës, unë dua të përmend se ka rrugë paralele apo alternative rajonale që përdoren nga banorët që janë në atë rajon. Është një projekt realisht i madh kapital, i cili sipas vlerësimeve tona do të kushtojë disa qindra milionë euro. Duke pasur parasysh këtë, është e nevojshme të sigurohen fonde nga institucionet financiare ndërkombëtare, për të cilat aktualisht po negociojmë me disa institucione të tilla. Për shkak të kompleksitetit të projektit, ne planifikojmë të ndërtojmë autostradën Gostivar - Kërçovë në tri faza. Faza e parë, për të cilën është duke u përgatitur dokumentacioni i projektit, është pjesa nga Kërçova deri në Bukojçani.

Sipas vlerësimeve, vlera e investimit për ndërtimin e këtij seksioni është rreth 90 milion euro, fondet që planifikojmë të sigurojmë përmes BERZH-it. Ndërtimi pritet të fillojë vitin e ardhshëm. Faza e dytë është ndërtimi i një seksioni Bukoviçani - Gorna Gjonovica, dhe i treti - seksioni nga Gorna Gonovica deri në Gostivar. Fondet për hartimin e këtyre dy sektorëve tashmë janë siguruar përmes një grandi të BE-së dhe ne presim përgatitjen e dokumentacionit të projektit në periudhën e ardhshme. Dua të theksoj se ndërtimi i kësaj autostrade është thelbësor për kompletimin e Korridorit 8.

Ulastirma ve Haberlesme Bakani Goran Sugareski 3 f9806Foto: Muhsin Güler

Kur pritet të fillojnë punimet për ndërtimin e autostradës Shkup-Bllacë e cila do të lidhte Maqedoninë me Kosovën?

Pavarësisht përfundimit të tre autostradave, autostrada Shkup -Blace është një ndër prioritetet e qeverisë, dhe në kuadër të këtyre politikave janë ndërmarrë aktivitete për ndërtimin e saj. Gjatësia e kësaj autostrade është rreth 12.5 kilometra, projekt ky që figuron prej vitit 2002. Pas shqyrtimit të projektit u konstatua se ajo nuk i plotëson standardet evropiane të sigurisë dhe cilësisë, kështu që është e nevojshme që të bëhen korrigjime në projektin ekzistues në drejtim të tuneleve, argjinaturave dhe ndërtimi i korsisë së tretë. Përmes Bashkimit Evropian ne kemi siguruar një grant prej 1 milion euro dhe këto para do të përdoren për të ri-dizajnuar projektin.

Dua të theksoj se kjo rrugë planifikohet të ndërtohet me të gjitha standardet dhe të shmangim problemet me të cilat jemi ballafaquar më herët. Duhet një qasje më e kujdesshme në këtë projekt që mos të kemi sërish nevojë për ndërhyrje tjera shtesë. Ne kemi disa vlerësime mbi atë se sa do të kushtojë ndërtimi, por ne duam të presim që së pari të ketë përfunduar korrigjimin e projektit themelor dhe pastaj të përcaktojmë shumën e saktë, e cila besoj se do të arrijë në disa dhjetëra miliona euro. Por, ne duam të sigurojmë qytetarët se ky është një projekt shumë i rëndësishëm për ne dhe ne mbetemi plotësisht të angazhuar për
zbatimin e tij.

Keni nënshkruar një Marrëveshje bashkëpunimi me Shqipërinë për ndërtimin e linjës hekurudhore deri në Linc. Ky projekt është në kuadër të korridorit të tetë apo një projekt i përbashkët mes këtyre dy shteteve?

Projekti për ndërtimin e linjës nga Kërçovë-Linc, Republika e Shqipërisë është përfunduar. Është një projekt që është planifikuar për një korsi, pra ndërtimin elektrifikuar hekurudhor me gjatësi prej rreth 63 kilometra në kufi me Shqipërinë, për shkak se ajo është në masë e duhur për lidhjen e nevojshme për të përfunduar Korridorit 8. Sipas projektit të përgatitur, vlerësojnë se ndërtimi do të kushton mbi 500 milion euro.

Sa i përket mjeteve financiare, ne do të përpiqemi t'i sigurojmë ato nëpërmjet Bashkimit Evropian dhe institucioneve të tjera ndërkombëtare. Ky është një projekt i rëndësishëm për Republikën e Maqedonisë jo vetëm për ne, por për të gjithë rajonin, sepse kjo do të sigurojë një rrjet funksional hekurudhor edhe në Shqipëri dhe Bullgari. Linja nga pala shqiptare tashmë ekziston për në Lin, tani ngelet për të ndërtuar pjesën tonë. Po ashtu ne në ndërkohë në mënyrë aktive jemi duke punuar në ndërtimin e hekurudhës tjetër drejt Bullgarisë.

Në përgjithësi hekurudhat e Maqedonisë janë përballur me probleme të shumta si në aspektin organizativ ashtu edhe në atë ekonomik. A ka nevojë ky sektor për një reformim të thellë apo për një transformim të plotë?

Trafiku hekurudhor në Maqedoni është shumë i rëndësishëm. Kompania e Hekurudhave dhe Transportit ka kapacitet por duhet të pranojmë se kjo tani më ka borxhe të mëdha që ka bërë ndër vite. Ne duhet të bëjmë investime nëse dëshirojmë që të kemi qarkullim më të madh që kompania të kthehet në gjendjen normale. Gjithashtu me kujdes do ta realizojmë gjendjen që është bërë në dhënien e rrogave si dhe harxhimet tjera statike të punësuarve.

Gjëja më e rëndësishme është të mos të ketë ngecje në punë, sepse vetëm në këtë mënyrë do të sigurohen fondet për kompaninë, pagat dhe shpenzimet e tjera në kompani. Ne do të shqyrtojmë me kujdes të gjitha aspektet sociale dhe financiare të operacionit dhe do të kërkojmë zgjidhjen më racionale që do të jep rezultatet më të mira për kompaninë në mënyrë që të zvogëlohen fondet që i japim hekurudhës nga buxheti i shtetit.

 

Vënien nën menaxhim partneriteti publiko privat i pikave pagesore është diskutuar shumë, por në fakt ende nuk ka shenja për një gjë të tillë. Këto pika do të menaxhohen nga ndërmarrja Rrugët e Maqedonisë apo do të menaxhohen nga ndonjë kompani e huaj?

Rrugët shtetërore menaxhohen nga Ndërmarrja Publike për Rrugët Shtetërore. Në këtë moment, mendoj se për vitin 2018, kemi hyrë në një cikël të investimeve prej mbi 270 milionë euro në ndërtimin, rindërtimin dhe rehabilitimin e 60 rrugëve dhe 800 kilometra të rrjetit rrugor në vend.

Në plan për vitin 2018, kemi përfundimin e dy autostrada, Demir Kapi-Smokvicë dhe Miladinovci-Shtip, ku pritet të fillojë ndërtimi i tri rrugëve Urban Express - Drenovo si pjesë e autostradës, Shtip – Radovish, dhe Rankovce - Kriva Pallankë. Ne do të vazhdojmë me ndërtimin në rrugën e ngushtë Shtip-Koçan, si dhe me rindërtimin e rrugëve rajonale tashmë të hapura. Ne vazhdimisht do të punojnë në zhvillimin e projekteve për ndërtimin e autostradës Shkup–Blace, kahun rrugor Prilep-Manastir-Mexhitli.

Fillimi i sezonit të ndërtimeve do të jetë rindërtimi i 12 rrugëve mjete kreditore nga Banka Botërore dhe 26 rrugëve rajonale që do të investohen përmes një kredi nga Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim. Nuk është gjithmonë opsioni për të ofruar rrugë të caktuara të kompanive private që do të ketë një koncesion mbi ta, por kjo vetëm duke folur për autostrada. Ju e dini se së pari duhet të bëni analiza të mira për këtë, por si opsion ajo mbetet e hapur.

Me shumë shtete fqinje keni nënshkruar marrëveshje bashkëpunimi. Mund të na thoni se për çfarë marrëveshjesh bëhet fjalë?

Në përgjithësi Ministria e Transportit dhe Lidhjeve ka nënshkruar kontrata me ministri të ndryshme të shteteve vetëm për projekte konkrete. Vitin e kaluar e nënshkruam memorandumin për hekurudhën me Bullgarinë. Ajo na jep afate të sakta se kur duhet ta përfundojmë dhe kështu deri vitin e ardhshëm jemi të obliguar ta përfundojmë pjesën deri në Bellakovec. Këtë vit dot fillojmë ta ndërtojmë pjesën prej Bellakovec deri në Kriva Pallankë. Sipas planit kjo do të duhet të përfundoj deri në vitin 2021. Për pjesën e tretë nga Kriva Pallankë, deri në kufirin me Bullgarinë, u përgatit dokumentacioni i projektit.

Ndërtimi do të fillojë në vitin 2021 dhe do të zgjasë deri në vitin 2025. Ne presim që rreshti i plotë nga ana jonë të jetë gati deri në vitin 2025. Bullgaria me memorandumin e nënshkruar është e obliguar që të bëj modernizimin e linjës hekurudhore nga Sofja në Gjushevo, dhe kjo të përfundojë deri në fund të vitit 2026, dhe një pjesë e Gjushevo deri në kufi me Maqedoninë të përfundojë deri në fund të vitit 2027.

Ne gjithashtu kemi nënshkruar një numër marrëveshjesh dypalëshe në transportin ajror që lejojnë mirëmbajtjen e qetë të trafikut ajror në vendet e harmonizuara.

Pajisja me licenca e auto-transportuesve ndërkombëtar shpesh herë ka shkaktuar pakënaqësi. Cilat janë kushtet që një shofer ose kompani duhet ti plotësojë që të posedojë licencë ndërkombëtare për transport?

Ministria e Transportit dhe Postë Telekomunikacionit punon dhe merr vendime vetëm në bazë të ligjeve në fuqi në Republikën e Maqedonisë. Kërkesa për licenca ndërkombëtare kryhet në bazë të kritereve të përcaktuara saktësisht dhe në bazë të këtyre kritereve këto licenca janë lëshuar. Unë nuk e di në cilën drejtim reagimet negative janë, por unë ju siguroj se procedura për dhënien e lejeve është maksimalisht transparente. Të gjitha kompanitë e transportit zbatohen në mënyrë të barabartë dhe në bazë të kritereve të përcaktuara me ligj, bëhet shpërndarja e licencave. Duke pasur parasysh se lejet janë të kufizuara, ne bëjmë përpjekje për të siguruar leje shtesë nga dhe për vendet e treta ku lind nevoja.

Ulastirma ve Haberlesme Bakani Goran Sugareski 4 88d00Foto: Muhsin Güler

Vetëm rreth 20% të komunave janë të mbuluar me rrjetë të ujësjellësit dhe kanalizimit. Çfarë planifikoni në këtë drejtim?

Qëllimi ynë është që në vendet ku nuk ka infrastrukturë komunale të ndërtojmë sisteme të ujit dhe kanalizimit për të përmirësuar kushtet e jetesës të gjithë qytetarëve. Në plan e kemi që përqindja e rajoneve ku do të investohet të rritet deri në 40% për një periudhë prej 4 vjetësh, të cilat shpresojmë se do të mundësojnë një zhvillim të balancuar rajonal dhe një ekuilibër midis zonave urbane dhe rurale.

Në kushtet e projekteve unë dua të potencoj se nëpërmjet linjës së kredisë të komunave të Bankës Evropiane të Investimeve financimi kishte për qëllim pikërisht ndërtimin dhe rindërtimin e kanalizimit dhe furnizimit me ujë. Këto fonde janë në dispozicion dhe ajo që është e nevojshme është që komunat të paraqesin një projekt të përfunduar në Ministrinë e Transportit dhe Lidhjeve, pastaj të nisim punën dhe të zbatojmë të gjitha procedurat deri në zbatimin e projektit. Megjithatë, linja e kredisë përfundon këtë vit dhe prandaj i bëj thirrje kryetarëve të komunave që ende kanë fondet e mbetura në dispozicion sa më shpejt që të jetë e mundur të dorëzojnë projektet e gatshme në mënyrë që ato të realizohen në kohën e duhur.

Gjithashtu, nëpërmjet Bankës KVF të Gjermanisë ne kemi siguruar gjithsej fonde në vlerë prej 8 milion euro, 5 milion euro grand dhe 3 milion kredi, për të përmirësuar furnizimin me ujë në komunat Kavadarci, Radovish dhe Gjevgjeli. Për përmirësimin e rrjetit të ujësjellësit në Gostivar, ne kemi ofruar grante nga Agjencia Zvicerane për Bashkëpunim Ekonomik. Me fondet e parapara me Buxhetin për vitin 2018, ne do të ndërtojmë sistemin e kanalizimit në zonën Sonçev Grad dhe furnizimin me ujë në Sopisht. Unë do të përmend se Ministria e Transportit dhe Lidhjeve po bën përpjekje për të siguruar fonde shtesë për projektet që lidhen me infrastrukturën komunale në vend.

Afati për legalizimin e objekteve të ndërtuara pa leje disa herë është vazhduar. Shpesh herë ka pasur kritika se po bëhem keqpërdorime në këtë fushë dhe krejt kjo si pasojë e mundësisë së legalizimit të objekteve. Sa janë gjasat që të eliminohen të gjitha parregullsitë e hasura gjatë kësaj periudhe?

Për të plotësuar kërkesat e qytetarëve, ne zgjatën afatin për legalizimin e ndërtimeve pa leje. Ky është një proces shumë i rëndësishëm për të gjithë dhe prandaj u bëj thirrje të gjithë qytetarëve të cilët ende nuk kanë dorëzuar dokumentacionin e nevojshëm, ta bëjnë këtë sa më shpejt që të jetë e mundur brenda afateve të parashikuara. Afati i parë është në fund të 2018 dhe kjo vlen për të gjithë ata që nuk kishin paraqitur asnjë kërkesë për legalizim, dhe tjera deri në fund të qershorit të këtij viti dhe ajo është menduar për njerëzit që më parë nuk e kanë përfunduar me kompletimin e dokumenteve të nevojshme që përsëri të filloj procedura për legalizim.

Lidhur me përgjegjësinë, legalizimi është një proces i udhëhequr nga komunat. Ligji për legalizimin është i qartë dhe saktësisht përshkruan cilat lehtësira dhe sipas cilave kriteret mund të legalizohen. Unë nuk kam informacion për zgjidhjet e lëshuara për objekte jo ekzistuese, por unë ju inkurajoj nëse i keni ato për të informuar shërbimet e inspektimit për të filluar një procedurë specifike kundër atyre që kanë vepruar në kundërshtim me ligjin. Është e qartë se kushdo që vepron në kundërshtim me Ligjin do të mbajë përgjegjësi dhe të sanksionohet sipas rregullave ligjore në Republikën e Maqedonisë dhe këtu nuk ka lëshime. Ne mbikëqyrim vetëm zbatimin e ligjit. Nëse dikush nuk është i kënaqur me vendimin e komunës, ai ose ajo ka të drejtë të paraqesë një ankesë në Ministrinë e Transportit. Me shtyrjen e afatit, qëllimi ynë është që të mundësojmë që sa më shumë qytetarë të kenë mundësi të bëjnë legalizimin e objekteve të ndërtuara pa leje.

Kur mund të presim modernizim e pikave pagesore dhe cilat do të ishin përfitimet e qytetarëve?

Ministria e Transportit dhe Lidhjeve në bashkëpunim me kompaninë publike në mënyrë intensive punon në modernizimin e pikave pagesore mbi Korridori 10. Gjejësisht në Romanovce pranë Kumanovës është në procedurë dhe atje mbetet të bëhet vetëm pranimi teknik. Në fazën e rindërtimit janë pikat pagesore Sopot dhe Otovica, dhe së shpejti do të fillojë rindërtimi i pikave pagesore Gradsko dhe Petrovec. Presim që këtë vit të modernizohen plotësisht këto pika pagesore dhe të fillojmë të aplikojmë sistemin elektronik. Sa i përket ndërtimit të kabinave të reja të pagesave në Demir Kapi dhe Gjevgjeli, është duke u zhvilluar një procedurë për marrjen e lejes së ndërtimit. Me zgjerimin në disa grupe dhe futjen e pagesës elektronike do të shmangim pengesat, radhë të gjata dhe të ngjeshura dhe do të mundësojmë që të ketë një rrjedhje të shpejtë të automjeteve, sidomos në verë kur ne kemi rritur intensitetin e trafikut të Korridorit 10.

Trafiku ajror në vend viteve të fundit ka shënuar një qarkullim shumë të lartë. Numri i udhëtartëe që shfrytëzojnë linjën ajrore po ritet. Pritet të kemi ndonjë risi apo ende jemi larg asaj?

Zhvillimi i trafikut ajror në vend është një nga prioritetet e qeverisë. Ofrimi i linjave të reja përmes kompanive me kosto të ulët është sigurisht një mënyrë për të rritur volumin e trafikut ajror dhe kjo është demonstruar me sukses edhe nga praktikat e kaluara. Kontrata që përdoren aktualisht për subvencioneve shtetërore skadon në qershor të këtij viti, në këtë drejtim kemi në plan të hapim një thirrje të re ku të gjitha kompanitë e interesuara me kosto të ulët të kenë mundësi të aplikojnë. Aktualisht po punojmë në përcaktimin e kritereve dhe shpresoj që së shpejti do të shpallim thirrjen publike.

Buxheti i këtij viti tashmë i planifikuar 104 milion denar, nga të cilat 54.200.000 milion denar janë ndarë për pagesën e subvencioneve nga kontrata me transportin e tanishme dhe 49.700.000 janë parashikuar për marrëveshjen e re që e kemi në plan për këtë vit.

A do ketë mundësi që të na jepni informata më të detajuara në lidhje me gazifikimin, në sa faza do të realizohet dhe sa do të kushtoj i tërë projekti.Prej ku do të furnizohet Maqedonia me gaz?

Gazifikimi është një çështje shumë e rëndësishme për vendin tonë, ekonomikisht dhe ekologjikisht. Tani po punojmë në ndërtimin e tubacioneve të gazit dhe presim që në periudhën e ardhshme punimet e ndërtimit të intensifikohen. Ndërtimi i bllokut Stacioni Bllok 5 (Shtip) - Negotinë është duke u zhvilluar dhe shënon një progres prej 85%. Ndërtimi i seksionit Negotinë - Manastir pritet të përfundojë deri në vitin 2020 dhe pjesa Shkup - Tetovë - Gostivar do të jetë gati deri në fund të vitit 2019 apo fillimi të vitit 2020. Po ashtu, ne planifikojmë të fillojmë këtë vit me një procedurë interkonektimi me Republikën e Greqisë dhe Republikën e Bullgarisë, si dhe për të lidhur TPP Negotinë me tubacionin kryesor të gazit. Sa i përket burimeve financiare, vetëm për këtë vit ne kemi siguruar rreth 40 milionë euro për ndërtimin e tubacionit.

Ajo që dua të theksoj është se shteti do të ndërtojë vetëm rrugët kryesore dhe obligimi i komunave është të ndërtojë rrjetin e tyre dhe të lidhë me rrugët kryesore. Prandaj, është e nevojshme që kryetarët e komunave të japin angazhimin e tyre në ndërtimin e rrjetit të gazit, duke siguruar burimet e tyre dhe për të ndihmuar në ekspropejimin e pronave private dhe disa procedura ligjore që aktualisht janë duke e ngadalësuar gazifikimin. Qëllimi ynë si Qeveri është që të mundësojmë që gazi të arrijë në çdo komunë dhe çdo familje.