Ditari i të Dërguarit të Allah'ut s.a.s. në Muajin e Shenjtë të Ramazanit

Ditari i të Dërguarit të Allah'ut s.a.s. në Muajin e Shenjtë të Ramazanit

Një pjesë e rëndësishme e kohëve të shenjta është duke na  trokitur në  derë. E kjo është muaji i shenjtë i Ramazanit. Andaj dhe jemi duke bërë plane se si mund ta përdorim në mënyrë më të vyeshme këtë klimë plot me begati. Kurse udhërrëfyesi ynë në këtë çështje patjetër që është i Dërguari i Allahut s.a.s. Është kjo arsyeja se pse ne u munduam ta analizojmë se si i Dërguari i Zotit s.a.s. e ka vlerësuar këtë muaj të shenjtë nën dritën e haditheve.

Rëndësia që i ka dhënë Profeti ynë agjërimit

Rëndësia që i ka dhënë Profeti ynë agjërimit

Agjërimin neve na e ka përshkruar dhe na e ka trajtuar me të gjitha hollësitë i Dërguari i Allahut. Këtu do të përpiqemi të përcjellim nja dy fjalë të bekuara të të Dërguarit të Allahut lidhur me rëndësinë e agjërimit, që na kanë arritur neve.

Kushtet e përgjegjësisë për dhënien e sadakasë së fitrit

Kushtet e përgjegjësisë për dhënien e sadakasë së fitrit

Të jesh musliman: Për një person, dhënia e sadakasë së fitrit bëhet vaxhib në qoftë se është musliman. Ndërkaq, sipas shkollës shafiite, një kryefamiljar ose kujdestar jomusliman duhet të japë sadakanë e fitrit të një personi musliman që ka nën ngarkim ose kujdestari.

NATA E KADRIT

NATA E KADRIT

Nata e Kadrit është këshilluar nga Profeti (s.a.s) të kërkohet në dhjetë ditëshin e fundit të muajit të Ramazanit, ndërkohë që është pranuar dhe festuar në natën e 27 të këtij muaji.

LLOJET E AGJËRIMIT: Agjërimet suplementare (nafile)

LLOJET E AGJËRIMIT: Agjërimet suplementare (nafile)

Termi nafile që përdoret edhe në trajtën tatavvu, përmbledh adhurimet e veçanta që s'janë farz (detyrim), të cilat kryhen me qëllim për t'iu afruar Allahut. Në një hadith të shenjtë (kudsí), Profeti ynë (s.a.s.) e ka shprehur me këto fjalë rëndësinë e adhurimit nafile (suplementar): "Robi nuk mund të më afrohet mua me ndonjë veprim më të dashur se sa veprimet që ia kam bërë farz.

LLOJET E AGJËRIMIT: Agjërimet farz

LLOJET E AGJËRIMIT: Agjërimet farz

Agjërimi i ramazanit: Në Islam, njëri prej adhurimeve që duhet të kryejnë personat përgjegjës, është edhe agjërimi. Përgjegjësia fetare në Islam formohet kur personi ka zhvillim mendor normal dhe ka arritur moshën e pubertetit.

Organet që duhet të agjërojnë: Mendja

Organet që duhet të agjërojnë: Mendja

Në këtë botë nuk duhet të mendojmë gjëra që nuk do të na sjellin asnjë dobi në ahiret (botën e përtejme).

Personat të cilëve mund t'u jepet sadakaja e fitrit

Personat të cilëve mund t'u jepet sadakaja e fitrit

Ven­det ku mund të je­pet sa­dak­a­ja e fi­trit me ven­det ku mund të je­pet zeq­a­ti, ja­në të njëj­ta. Nis­ur nga kjo, per­son­ave që nuk mund t'u je­pet zeq­at, nuk mund t'u je­pet as sa­daka e fi­trit.

Lajmet e fundit

Zaman Maqedoni

ZAMAN.MK ©
1994 - 2020 - TË GJITHA TË DREJTAT JANË TË REZERVUARA.
Materialet në këtë faqe nuk mund të përdoren pa lejen paraprake të redaksisë.

Zaman Maqedoni