SA­DAK­A­JA E FI­TRIT

SA­DAK­A­JA E FI­TRIT

Fitr do të thotë krijim, natyrë, mbyllje e agjërimit, etj. Sadakaja ose lëmosha e fitrit quhet shkurt edhe fitre. Sadakaja e fitrit është një adhurim pasuror (material) që e kanë për detyrë ta zbatojnë muslimanët që zotërojnë pasurinë e quajtur nisab (përveç nevojave të përditshme) si dhe personat që kanë nën kujdestari, të cilët arrijnë bajramin e ramazanit.

Personat që e kanë për detyrë (farz) agjërimin

Personat që e kanë për detyrë (farz) agjërimin

Islami kërkon disa kushte për njerëzit nga të cilët kërkon kryerjen e urdhrave dhe respektimin e ndalimeve të veta. Në këtë kuptim, ashtu si te adhurimet e tjera, edhe te agjërimi, janë bërë përgjegjës personat që kanë zotëruar cilësi të caktuara. Këto mund t'i radhisim:

Dashuria dhe mëshira shfaqen përmes kafshatës hallall

Dashuria dhe mëshira shfaqen përmes kafshatës hallall

Hazreti Mevlana ka thënë, ’’Edhe shkenca, por edhe urtësia lindin prej kafshatës hallall; edhe dashuria, por edhe mëshira vijnë përmes kafshatës hallall. Nëse një kafshatë hap rrugën e zilisë dhe të mashtrimit dhe bëhet shkaktar për përhapjen e injorancës dhe pakujdesisë, dije që ajo kafshatë është haram.

Ushqimi haram e ngurtëson zemrën

Ushqimi haram e ngurtëson zemrën

Pejgamberi s.a.s. i cili na porosit që të tregojmë kujdes të madh ndaj gjërave haram, në një hadith të Tij na paralajmëron në këtë mënyrë: ‘’Kufijtë e hallallit dhe haramit janë përcaktuar dhe janë të qartë; mirëpo në mesin e këtyre ka ca gjëra të dyshimta që i ngjajnë të dyjave (hallallit dhe haramit), shumica e njerëzve nuk janë të informuar për to dhe nuk munden që t'i dallojnë ato.

Jeta e myslimanëve brenda Ramazanit

Jeta e myslimanëve brenda Ramazanit

Myslimanët e jetojnë Ramazanin nën ombrellën e etikës dhe sjelljeve që i japin jetës një sistem me rregulla kulmore.

Konsumimi i ushqimit dhe i pijes haram, sa ndikon në jetën shpirtërore; cilat janë ndikimet e riskut hallall në zhvillimin e gjeneratave të moralshme?

Konsumimi i ushqimit dhe i pijes haram, sa ndikon në jetën shpirtërore; cilat janë ndikimet e riskut hallall në zhvillimin e gjeneratave të moralshme?

Harami dhe Hallalli është caktuar me urdhrin e Allahut të Plotfuqishëm; Askush nuk ka të drejtë që kufijtë e haramit dhe hallallit t'i caktojë sipas dëshirës së vet.

Cilat janë urtësitë dhe mirësitë e agjërimit?

Cilat janë urtësitë dhe mirësitë e agjërimit?

 Urdhrat dhe ndalesat e Allahut patjetër që janë për të mirën e robit të tij.

Myslimani I Mirë Duhet Gjithë Muajt T’i Trajtojë Si Muajin Ramazan

Myslimani I Mirë Duhet Gjithë Muajt T’i Trajtojë Si Muajin Ramazan

Islamin që e jetojmë në muajin Ramazan, nuk duhet të jetë e përkohshme, por e përhershme

Lajmet e fundit

Zaman Maqedoni

ZAMAN.MK ©
1994 - 2020 - TË GJITHA TË DREJTAT JANË TË REZERVUARA.
Materialet në këtë faqe nuk mund të përdoren pa lejen paraprake të redaksisë.