LLOJET E AGJËRIMIT: Agjërimet suplementare (nafile)

Termi nafile që përdoret edhe në trajtën tatavvu, përmbledh adhurimet e veçanta që s'janë farz (detyrim), të cilat kryhen me qëllim për t'iu afruar Allahut. Në një hadith të shenjtë (kudsí), Profeti ynë (s.a.s.) e ka shprehur me këto fjalë...

LLOJET E AGJËRIMIT: Agjërimet farz

Agjërimi i ramazanit: Në Islam, njëri prej adhurimeve që duhet të kryejnë personat përgjegjës, është edhe agjërimi. Përgjegjësia fetare në Islam formohet kur personi ka zhvillim mendor normal dhe ka arritur moshën e pubertetit.

Personat të cilëve mund t'u jepet sadakaja e fitrit

Ven­det ku mund të je­pet sa­dak­a­ja e fi­trit me ven­det ku mund të je­pet zeq­a­ti, ja­në të njëj­ta. Nis­ur nga kjo, per­son­ave që nuk mund t'u je­pet zeq­at, nuk mund t'u je­pet as sa­daka e fi­trit.

SA­DAK­A­JA E FI­TRIT

Fitr do të thotë krijim, natyrë, mbyllje e agjërimit, etj. Sadakaja ose lëmosha e fitrit quhet shkurt edhe fitre. Sadakaja e fitrit është një adhurim pasuror (material) që e kanë për detyrë ta zbatojnë muslimanët që zotërojnë pasurinë e quajtur...

Organet që duhet të agjërojnë: Gjuha

Gjuha, e cila njeriut i sjell shumë probleme, njëkohësisht ka edhe shumë veti të mira. Gjatë Ramazanit dhe agjërimit është shumë e rëndësishme që gjuha të ruhet.

Personat që e kanë për detyrë (farz) agjërimin

Islami kërkon disa kushte për njerëzit nga të cilët kërkon kryerjen e urdhrave dhe respektimin e ndalimeve të veta. Në këtë kuptim, ashtu si te adhurimet e tjera, edhe te agjërimi, janë bërë përgjegjës personat që kanë zotëruar cilësi të...

Dashuria dhe mëshira shfaqen përmes kafshatës hallall

Hazreti Mevlana ka thënë, ’’Edhe shkenca, por edhe urtësia lindin prej kafshatës hallall; edhe dashuria, por edhe mëshira vijnë përmes kafshatës hallall. Nëse një kafshatë hap rrugën e zilisë dhe të mashtrimit dhe bëhet shkaktar për përhapjen e injorancës dhe...

Please publish modules in offcanvas position.