Со воведувањето на еврото се менуваат и каматните стапки во Хрватска

Со воведувањето на еврото се менуваат и каматните стапки во Хрватска

Продолжувајќи со усогласувањето на законската регулатива поради воведувањето на еврото како официјална валута во Хрватска од следната година, Владата до парламентот испрати предлози за измени на Законот за потрошувачки кредит и Законот за станбено потрошувачко кредитирање, кои исто така носат измени на параметрите за променливи каматни стапки.

Измените на овие закони беа доставени во собраниска процедура заради прилагодување на законодавната рамка на тоа дека од 1 јануари 2023 година еврото ќе стане официјална валута и законско средство за плаќање во Република Хрватска, а потоа законските измени ќе стапи во сила.

ОД 1 ЈАНУАРИ 2023 ГОДИНА ПАРАМЕТАРОТ ЗА ПРОМЕНЛИВИ КАМАТНИ СТАПКИ ЗА КРЕДИТИТЕ ВО ЕВРА Е САМО ЕУРИБОР

Со овие законски измени, меѓу другото, се регулираат и параметрите на променливата каматна стапка, па од воведувањето на еврото, односно од почетокот на следната година, само ЕУРИБОР ќе се користи како параметар во новите договори за заем во евра. со променлива каматна стапка.

Имено, со предложените измени на двата закони се предвидува од денот на воведувањето на еврото, при склучување договори за заем во кои ќе се договара променлива каматна стапка, параметарот „ЕУРИБОР, САРОН, СОФР, променлива определена како замена. за една од овие променливи“ може да се користи или друга променлива во согласност со барањата на Регулативата (ЕУ) 2016/1011 на Европскиот парламент и на Советот од 8 јуни 2016 година за индексите што се користат како референтни вредности во финансиските инструменти и финансиски договори или за мерење на успешноста на инвестициските фондови и за изменување на директивите 2008/ 48/ЕЗ и 2014/17/ЕУ и Регулатива (ЕУ) бр. 596/2014.“

„ЕУРИБОР најпрецизно ги одразува трошоците за финансирање на банкарскиот систем во еврозоната, а во исто време им овозможува на потрошувачите полесно да ја споредат цената на кредитите од домашните банки со цената што ја нудат банките во остатокот од еврозоната. , затоа, од денот на воведувањето на еврото, новите договори за заем во евра со променлива каматна стапка го користат само ЕУРИБОР како параметар“, објаснуваат од Министерството за финансии на прашање на Хина.

Покрај ЕУРИБОР, во предложените закони како променлив параметар се споменува и SARON, односно просечната каматна стапка преку ноќ за швајцарскиот франк и SOFR – просечната каматна стапка преку ноќ за американскиот долар.

Инаку, променливата каматна стапка е еднаква на збирот на променливиот параметар и фиксната маржа на банката, која е константна за време на периодот на отплата на кредитот.

Хрватските потрошувачи, како и другите потрошувачи во ЕУ, ќе имаат јавно достапни информации за движењето на референтните каматни стапки на веб-страниците на администраторите на тие референтни стапки (на пр. за ЕУРИБОР, тоа е Европскиот институт за пазар на пари и податоците е достапна на https:// www.emmi-benchmarks.eu/, но и на други веб-локации, како што е www.global-rates.com).

Одделот за финансии забележува дека хрватските потрошувачи на овој начин можеле да дознаат за движењето на референтните стапки, бидејќи тие веќе се користат во договорите за кредит со потрошувачите и банките во нивните општи услови и услови и укажуваат каде потрошувачите можат да најдат информации за движењето на референтните стапки.стапка.