Oruç nedir?

Oruç nedir?

Orucun Arap dilindeki karşılığı “savm” kelimesi olup, bu kelime “bir şeyden uzak durmak, kişinin kendini tutması ve engellemesi” manalarına gelmektedir.

Âzâ­la­rı­na oruç tut­tur­mak dav­ra­nış eği­ti­mi ka­zan­dı­rır

Âzâ­la­rı­na oruç tut­tur­mak dav­ra­nış eği­ti­mi ka­zan­dı­rır

Oruç tu­tan ço­cu­ğu­nu­za sa­de­ce aç kal­ma­nın de­ğil kö­tü­lük­ler­den de uzak dur­ma­nın ge­rek­ti­ği­ni an­la­tın.

Her gece uzun bir yol­cu­lu­ğa çı­ka­rız san­ki!

Her gece uzun bir yol­cu­lu­ğa çı­ka­rız san­ki!

Ra­ma­zan­da he­men her ge­ce, uzun bir yol­cu­lu­ğa ha­zır­la­nı­yor ol­ma çağ­rı­şım­la­rıy­la ya­tak­la­rı­mız­dan fır­larız. Be­de­nin ar­zu­la­rı­na bir nok­ta­da ker­te vu­rur, dün­ya­ya ka­pa­lı, Dost’a açık duy­gu­lar­la O’na mah­rem ola­cak­mı­şız gi­bi bir his­le ko­şarız.

EN YENİLER

Zaman Makedonya

ZAMAN.MK ©
1994 - 2020 - TÜM HAKLARI SAKLIDIR.
Bu Web Sitesinde yer alan içeriklerin önceden izin alınmaksızın kullanımı yasaktır.

Zaman Makedonya