Cevşenü'l-Kebir - 21-25. Bâblar Arası

Cevşenü'l-Kebir - 21-25. Bâblar Arası

21. Bâb

Fe-es’elüke bi-esmaike:
Allah’ım! Senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum:

Ya Aliyy
Ey her şeyiyle yüce olan Alî,

Ya Vefiyy
Ey sözünden vefâlı olan ve vaadinden dönmeyen Vefî,

Ya Veliyy
Ey müminlerin dostu olan Velî,

Ya Ganiyy
Ey gerçek zenginlik sahibi ve hiçbir şeye muhtaç olmayan Ganî,

Ya Meliyy
Ey sonsuz servet ve tükenmez hazineler sahibi Melî,

Ya Zekiyy
Ey her cihetten temiz ve pâk olan Zekî,

Ya Radıyy
Ey kendisine kulluk edenlerden hoşnut olan Razî,

Ya Bediyy
Ey eser ve ihsanlarıyla varlığı apaçık görünen Bedî,

Ya Hafiyy
Ey şiddet-i zuhûrundan gizlenen Hafî,

Ya Kaviyy
Ey güç ve kuvveti sonsuz olan Kavî,

Sübhaneke ya la ilahe illa entel-emanül eman hallisna minen-nar.
Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar.


22. Bâb

Ya men azharel-cemil
Ey güzeli açığa çıkaran,

Ya men setera alel-kabih
Ey çirkinin üzerini örten,

Ya men la yuahizü bil-cerimeh
Ey suç sebebiyle hemen azarlamayan,

Ya men la yehtiküs-sitr
Ey ayıpların üzerindeki perdeyi yırtmayan,

Ya azimel-afv
Ey affı büyük olan,

Ya hasenet-tecavüz
Ey günahkârları cezalandırmaktan vazgeçmesi güzel olan,

Ya vasial-mağfireh
Ey mağfireti geniş olan,

Ya basital-yedeyni bir-rahmeh
Ey rahmeti bol veren,

Ya sahibe külli necva
Ey bütün sessiz yalvarışların sahibi,

Ya münteha külli şekva
Ey bütün şikâyetler kendisinde son bulan,

Sübhaneke ya la ilahe illa entel-emanül eman hallisna minen-nar.
Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar.


23. Bâb

Ya zen-ni’metis-sabiğa
Ey bol nimet sahibi,

Ya zer-rahmetil-vasia
Ey geniş rahmet sahibi,

Ya zel-hikmetil-baliğa
Ey tam hikmet sahibi,

Ya zel-kudretil-kamile
Ey kâmil kudret sahibi,

Ya zel-hüccetil-katıa
Ey kesin hüccet sahibi,

Ya zel-kerametiz-zahira
Ey açık ikram sahibi,

Ya zes-sıfatil-aliye
Ey yüce sıfat sahibi,

Ya zel-izzetid-daime
Ey dâim izzet sahibi,

Ya zel-kuvvetil-metine
Ey metin kuvvet sahibi, Ya zel-minnetis-sabika Ey geçmiş minnet sahibi,

Sübhaneke ya la ilahe illa entel-emanül eman hallisna minen-nar.
Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar.


24. Bâb

Ya ahkemel-hakimin
Ey hükmedenlerin en hükmedicisi,

Ya a’delel-adilin
Ey âdillerin en adâletlisi,

Ya esdakas-sadıkin
Ey doğruların en doğrusu,

Ya ezharaz-zahirin
Ey varlığı açık olanların en açığı,

Ya etherat-tahirin
Ey temiz olanların en temizi,

Ya ahsenel-halikin
Ey yaratıcılık mertebelerinin en güzelinde olan,

Ya esraal-hasibin
Ey hesaba çekenlerin en süratlisi,
Ya esmaas-samiin
Ey işitenlerin en iyi işiticisi,

Ya ekremel-ekremin
Ey ikram edenlerin en iyi ikram edicisi,

Ya erhamer-rahimin
Ey merhamet edenlerin en merhametlisi,

Ya eşfeaş-şafiin
Ey şefaat edenlerin en şefaat edicisi,

Sübhaneke ya la ilahe illa entel-emanül eman hallisna minen-nar.
Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar.


25. Bâb

Ya bedias-semavat
Ey semâları yoktan yaratan,

Ya cailez-zulümat
Ey karanlıkları meydana getiren,

Ya alimel-hafiyyat
Ey gizlilikleri bilen,

Ya rahimel-aberat
Ey için için üzülenlere acıyan,

Ya satiral-averat
Ey utanılacak şeyleri örten,

Ya kaşifel-beliyyat
Ey belâları defeden,

Ya muhyiyel-emvat
Ey ölüleri dirilten,

Ya daifel-hasenat
Ey sevapları kat kat yazan,

Ya münzilel-berekat
Ey bereketleri indiren,

Ya şediden-nekamat
Ey cezâları şiddetli olan,

Sübhaneke ya la ilahe illa entel-emanül eman hallisna minen-nar.
Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar.