Cevşenü'l-Kebir - 41-45. Bâblar Arası

Cevşenü'l-Kebir - 41-45. Bâblar Arası

41. Bâb

Ve es’elüke bi-esmaike:
Allah’ım! Senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum:

Ya Gafir
Ey dilediği kullarının günahlarını bağışlayan Gâfir,

Ya Satir
Ey ayıp ve kusurları örten Sâtir,
Ya Kahir
Ey düşmanlarını mağlup eden Kâhir,

Ya Kadir
Ey her şeye gücü yeten Kâdir,

Ya Nazır
Ey bütün mahlûkatının hallerini gören Nâzır,

Ya Fatır
Ey bütün mahlûkatı yoktan var eden Fâtır,

Ya Şakir
Ey kendine yapılan ibâdet ve şükürlere bol mükâfat veren Şâkir,

Ya Zakir
Ey kendisini zikredenleri yâd eden Zâkir,

Ya Nasır
Ey dostlarına yardım eden Nâsır,

Ya Cabir
Ey dilediğini zorla yaptıran Câbir,

Sübhaneke ya la ilahe illa entel-emanül eman ecirna minen-nar.
Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar.


42. Bâb

Ya men hüve fil-berri vel-bahri sebilüh
Ey karada ve denizde yolu olan,

Ya men hüve fil-afaki ayatüh
Ey dış âlemde âyetleri bulunan,

Ya men hüve fil-ayati burhanüh
Ey âyetlerinde delili olan,

Ya men hüve fil-memati kudretüh
Ey ölümlerde kudreti tecellî eden,

Ya men hüve fil-kuburi izzetüh
Ey kabirlerde izzeti olan,

Ya men hüve fil-kıyameti milketüh
Ey Kıyâmette saltanatı olan,

Ya men hüve fil-hisabi heybetüh
Ey hesapta heybeti olan,

Ya men hüve fil-mizani kazaüh
Ey Mîzanda hükmü olan,

Ya men hüve fil-cenneti rahmetüh
Ey Cennette rahmeti olan,

Ya men hüve fin-nari azabüh
Ey ateşte azabı olan,

Sübhaneke ya la ilahe illa entel-emanül eman ecirna minen-nar.
Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar.


43. Bâb

Ya men hüve ileyhi yehrebül-haifun
Ey korkanların kendisine kaçtığı,

Ya men hüve ileyhi yefzeul-müznibun
Ey günahkârların kendisine sığındığı,

Ya men hüve ileyhi yaksidül-münibun
Ey tövbe edenlerin kendisine yöneldiği,

Ya men hüve ileyhi yelceül-âsun
Ey âsilerin kendisine ilticâ ettiği,

Ya men hüve ileyhi yerğabüz-zahidun
Ey zahitlerin kendisine rağbet ettiği,

Ya men hüve fihi yetmeul-hâtiun
Ey hatâlıların kendisine ümit beslediği,

Ya men hüve yeste’nisü bihil-müridun
Ey kendisini arzulayanların onunla ünsiyet bulduğu,

Ya men hüve yeftehiru bihil-muhsinun
Ey iyilik yapanların kendisiyle iftihar ettiği,

Ya men hüve aleyhi yetevekkelül-mütevekkilun
Ey tevekkül edenlerin kendisine güvendiği,

Ya men hüve yeskünü bihil-mukinun
Ey kuvvetle îman edenlerin kendisiyle huzur bulduğu,

Sübhaneke ya la ilahe illa entel-emanül eman ecirna minen-nar.
Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar.


44. Bâb

Ya akrabu min-külli karib
Ey bütün yakınlardan daha yakın,

Ya ehabbu min-külli habib
Ey bütün sevilenlerden daha sevgili,

Ya a’zamu min-külli azim
Ey bütün büyüklerden daha büyük,

Ya eazzü min-külli aziz
Ey bütün izzet sahiplerinden daha azîz,
Ya ekva min-külli kaviy
Ey bütün kuvvetlilerden daha kavî,

Ya eğna min-külli ğaniy
Ey bütün zenginlerden daha zengin,

Ya ecvedü min-külli cevad
Ey bütün cömertlerden daha cömert,

Ya er’afü min-külli rauf
Ey bütün şefkatlilerden daha raûf,

Ya erhamü min-külli rahim
Ey bütün merhametlilerden daha rahîm,

Ya ecellü min-külli celil
Ey bütün yücelerden daha yüce,

Sübhaneke ya la ilahe illa entel-emanül eman ecirna minen-nar.
Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok! Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar.


45. Bâb

Ve es’elüke bi-esmaike:
Allah’ım! Senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum:

Ya Karib
Ey her şeye her şeyden daha yakın olan Karîb,

Ya Rakib
Ey bütün mahlûkatını gözetleyen Rakîb,

Ya Habib
Ey müminlerin sevgilisi olan Habîb,

Ya Mucib
Ey kullarının duâlarına cevap veren Mucîb,

Ya Hasib
Ey kullarının bütün fiillerinin hesâbını gören Hasîb,

Ya Tabib
Ey bütün dertlere devâ veren Tabîb,

Ya Basir
Ey her şeyi bütün incelikleriyle gören Basîr,

Ya Habir
Ey her şeyden haberdar olan Habîr,

Ya Münir
Ey her şeyi nûruyla aydınlatan Münîr,

Ya Mübin
Ey kullarına gerekli her şeyi açıklayan Mübîn,

Sübhaneke ya la ilahe illa entel-emanül eman ecirna minen-nar.
Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok! Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar.