Cevşenü'l-Kebir - 76-80. Bâblar Arası

Cevşenü'l-Kebir - 76-80. Bâblar Arası

76. Bâb

Ve es’elüke bi-esmaike:
Allah’ım! Senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum:

Ya Muin
Ey kullarına yardım eden Muîn,

Ya Mübin
Ey açıklanması gereken her şeyi beyan eden Mübîn,

Ya Emin
Ey kullarına emniyet ve huzur veren Emîn,

Ya Mekin
Ey saltanatı muhkem, nüfuz ve iktidar sahibi Mekîn,

Ya Metin
Ey hiçbir şey hükmünü sarsmayan ve Kendisine güvenilen Metîn,

Ya Şedid
Ey azap ve ikâbı şiddetli olan Şedîd,

Ya Şehid
Ey kullarının her yaptığını gören Şehîd,

Ya Raşid
Ey bütün işlerini ezelî takdirine göre en güzel bir şekilde neticeye ulaştıran Raşîd,

Ya Hamid
Ey en çok övülen ve en çok övgüye layık olan Hamîd,

Ya Mecid
Ey sonsuz şeref sahibi Mecîd,

Sübhaneke ya la ilahe illa entel-emanül eman neccina minen-nar.
Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok! Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar.


77. Bâb

Ya zel-arşil-mecid
Ey yüce Arşın sahibi,

Ya zel-kavlis-sedid
Ey dosdoğru sözün sahibi,

Ya zel-fadlir-reşid
Ey yerli yerince yapılan fazıl ve kerem sahibi,

Ya zel-batşiş-şedid
Ey kıskıvrak yakalayan şiddetli azap sahibi,

Ya zel-va’di vel-vaid
Ey vaad ve tehdit sahibi,

Ya kariben ğayra baid
Ey uzak olmayan yakın,

Ya men hüvel-veliyyül-hamid
Ey en fazla övgüye lâyık olan dost,

Ya men hüve ala-külli şeyin şehid
Ey her şeyi müşahedesi altında tutan,

Ya men hüve leyse bi-zallamin lil-abid
Ey kullarına hiçbir şekilde zulmedici olmayan,

Ya men hüve akrebu ileyhi min-hablil-verid
Ey kuluna şah damarından daha yakın olan,

Sübhaneke ya la ilahe illa entel-emanül eman neccina minen-nar.
Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok! Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar.


78. Bâb

Ya men la şerike lehu ve la vezir
Ey hiçbir ortak ve veziri olmayan,

Ya men la şebihe lehu ve la nazir
Ey hiçbir benzeri ve dengi olmayan,

Ya halikaş-şemsi vel-kameril-münir
Ey güneş ve nurlu ayın yaratıcısı,

Ya muğniyel-baisil-fakir
Ey şiddetli sıkıntıya düşmüş fakirleri zenginleştiren,

Ya razikat-tıflis-sağir
Ey küçük yavrulara rızık veren,

Ya rahimeş-şeyhil-kebir
Ey düşkün ihtiyarlara merhamet eden,

Ya ismetel-haifil-müstecir
Ey korku içinde kurtuluş isteyenlerin sığınağı,

Ya men hüve bi-ibadihi basir
Ey kullarının her halini gören,

Ya men hüve bi-havaicil-ibadi habir
Ey kullarının ihtiyaçlarından haberdar olan,

Ya men hüve ala-külli şeyin kadir
Ey her şeye gücü yeten,

Sübhaneke ya la ilahe illa entel-emanül eman neccina minen-nar.
Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok! Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar.


79. Bâb

Ya zel-cudi ven-niam
Ey cömertlik ve nimetler sahibi,

Ya zel-fadli vel-kerem
Ey fazıl ve kerem sahibi,

Ya zel-be’si ven-nekam
Ey şiddetli belâ ve çetin azaplar sahibi,

Ya halikal-levhi vel-kalem
Ey Levh-i Mahfûz ve Kalemi yaratan,

Ya bariez-zerri ven-nesem
Ey zerreyi, hoş rüzgârları ve nefesleri yaratan,

Ya mülhimel-arabi vel-acem
Ey bütün kullarına ilhamda bulunan,

Ya kaşifed-durri vel-elem
Ey zarar ve elemi gideren,

Ya alimes-sirri vel-himem
Ey gizli sır ve kaygıları bilen,

Ya men lehül-beytü vel-haram
Ey Kâbe-i Muazzama ve Harem-i Şerîfin sahibi,

Ya men yahlükul-eşyae minel-adem
Ey eşyayı yoktan yaratan,

Sübhaneke ya la ilahe illa entel-emanül eman neccina minen-nar.
Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok! Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar.


80. Bâb

Ve es’elüke bi-esmaike:
Allah’ım! Senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum:

Ya Adil
Ey gerçek adalet sahibi Âdil,

Ya Kabil
Ey rızâsı için yapılan işleri kabul eden Kâbil,

Ya Fadıl
Ey her şeyden üstün ve yüce olan Fâdıl,

Ya Fail
Ey her işin hakiki yapıcısı olan Fâil,

Ya Kafil
Ey yaratıkların her işini üzerine alan Kâfil,

Ya Cail
Ey her şeyi meydana getiren Câil,

Ya Kamil
Ey her bakımdan eksiksiz olan Kâmil,

Ya Fatır
Ey mahlûkatı yokluk karanlıklarından varlık nûruna çıkaran Fâtır,

Ya Talib
Ey kulları için hayır murat eden ve onları dergâhına çağıran Tâlib,

Ya Matlub
Ey kullarının, rızasına ermek ve cemalini görmek için can attığı Matlûb,

Sübhaneke ya la ilahe illa entel-emanül eman neccina minen-nar.
Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok! Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar.

EN YENİLER

Zaman Makedonya

ZAMAN.MK ©
1994 - 2020 - TÜM HAKLARI SAKLIDIR.
Bu Web Sitesinde yer alan içeriklerin önceden izin alınmaksızın kullanımı yasaktır.

Zaman Makedonya