Cevşenü'l-Kebir - 86-90. Bâblar Arası

Cevşenü'l-Kebir - 86-90. Bâblar Arası

86. Bâb

Ya men la mülke illa mülkeh
Ey saltanatından başka gerçek saltanat olmayan,

Ya men la yuhsil-ibadü senaeh
Ey kulların senâsını saymakla bitiremediği,

Ya men la tasiful-halaiku celaleh
Ey mahlûkatın celâlini vasfedemediği,

Ya men la yüdrikül-ebsaru kemaleh
Ey gözlerin kemâlini idrak ve ihâta edemediği,

Ya men la yeblüğul-efhamü sıfateh
Ey zekâların sıfatlarına ulaşmakta acze düştüğü,

Ya men la yenalül-efkaru kibriyaeh
Ey fikirlerin, kibriyasının hakikatine ulaşamadığı,

Ya men la yuhsinül-insanü nüuteh
Ey insanların, sıfatlarını güzelce tavsif edemediği,

Ya men la yuraddül-ibadü kadaeh
Ey kulların, hükmünü geri çeviremediği,

Ya men zahara fi-külli şeyin ayatüh
Ey her şeyde Kendisini tanıtan deliller açıkça görülen,

Sübhaneke ya la ilahe illa entel-emanül eman neccina minen-nar.
Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok! Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar.


87. Bâb

Ya habibel-bekkain
Ey günahları için ve kendisine olan aşk ve muhabbetten dolayı ağlayanların sevgilisi,

Ya senedel-mütevekkilin
Ey kendisine tevekkül edenlerin dayanağı,

Ya hadiyel-mudıllin
Ey hak yoldan sapanları hidayete erdiren,

Ya veliyyel-mü’minin
Ey müminlerin dost ve sahibi,

Ya enisez-zakirin
Ey kendisini zikredenlerin can yoldaşı,

Ya akderal-kadirin
Ey bütün güçlülerden daha güçlü,

Ya ebsaran-nazırin
Ey bütün bakanlardan daha iyi gören,

Ya a’lemel-alimin
Ey bütün ilim sahiplerinden daha âlim,

Ya mefzeal-melhufin
Ey kederli bîçarelerin kaçıp sığındığı,

Ya ensaran-nasırin
Ey bütün yardım edenlerden daha çok yardım eden,

Sübhaneke ya la ilahe illa entel-emanül eman neccina minen-nar.
Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok! Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar.


88. Bâb

Ve es’elüke bi-esmaike: Allah’ım!
Senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum:

Ya Mükrim
Ey gerçek ikram sahibi Mükrim,

Ya Muazzim
Ey dilediğini büyüten ve eserleriyle büyüklüğünü gösteren Muazzım,

Ya Müna’im
Ey mahlûkatını çeşit çeşit nimetlere gark eden Müna’ım,

Ya Mu’ti
Ey mahlûkatına lâzım olan her şeyi veren Mu’ti,

Ya Muğni
Ey mahlûkatının ihtiyacını giderip zengin kılan Muğnî,

Ya Muhyi
Ey canlılara hayat veren Muhyî,

Ya Mübdi
Ey mahlûkatı maddesiz ve örneksiz ilk defa yaratan Mübdî,

Ya Mürdi
Ey mahlûkatını nimetleriyle hoşnut kılan Murzî,

Ya Münci
Ey mahlûkatı her türlü tehlikeden kurtaran Müncî,

Ya Muhsin
Ey bol bol iyilikte bulunan Muhsîn,

Sübhaneke ya la ilahe illa entel-emanül eman neccina minen-nar.
Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok! Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar.


89. Bâb

Ya kafiye külli şey
Ey her şeye kâfi,

Ya kaimen ala-külli şey
Ey her şeyi idare eden kaim,

Ya men la yüşbihuhu şey
Ey hiçbir şey Kendisine benzemeyen,

Ya men la yezidu fi-mülkihi şey
Ey mülkünde, irâdesi dışında hiçbir şey artmayan,

Ya men la yenkusu min-hazainihi şey
Ey hazînelerinden hiçbir şey eksik olmayan,

Ya men la yehfa aleyhi şey
Ey hiçbir şey Kendisine gizli bulunmayan,

Ya men leyse kemislihi şey
Ey misli ve benzeri hiçbir şey bulunmayan,

Ya men biyedihi mekalidü külli şey
Ey her şeyin anahtarı elinde olan,

Ya men vesiat rahmetühü küllü şey
Ey rahmeti her şeyi kuşatan,

Ya men yebka ve yefna küllü şey
Ey her şey fâni olduğu halde Kendisi bâkî kalan,

Sübhaneke ya la ilahe illa entel-emanül eman neccina minen-nar.
Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok! Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar.


90. Bâb

Ya men la ya’lemül-ğaybe illa hu
Ey gaybı Kendisinden başka kimse bilemeyen,

Ya men la yasrifüs-sûe illa hu
Ey kullarından kötülüğü Kendisinden başka kimse defedemeyen,

Ya men la yüdebbirül-emre illa hu
Ey işleri Kendisinden başka kimse idâre edemeyen,

Ya men la yağfirüz-zünube illa hu
Ey günahları Kendisinden başka kimse mağfiret edemeyen,

Ya men la yukallibül-kalbe illa hu
Ey kalpleri Kendisinden başkası değiştiremeyen,

Ya men la yahlukul-halka illa hu
Ey mahlûkatı Kendisinden başkası yaratamayan,

Ya men la yutimmün-ni’mete illa hu
Ey nîmetleri Kendisinden başkası tamamlayamayan,

Ya men la yünezzilül-ğayse illa hu
Ey yağmuru Kendisinden başkası yağdıramayan,

Ya men la yuhyil-mevta illa hu
Ey ölüleri kendisinden başkası diriltemeyen,

Ya men la yuğni alet-tahkiki illa hu
Ey kullarını kendisinden başkası gerçek zengin kılamayan,

Sübhaneke ya la ilahe illa entel-emanül eman neccina minen-nar.
Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok! Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar.

EN YENİLER

Zaman Makedonya

ZAMAN.MK ©
1994 - 2020 - TÜM HAKLARI SAKLIDIR.
Bu Web Sitesinde yer alan içeriklerin önceden izin alınmaksızın kullanımı yasaktır.

Zaman Makedonya