Мundësi më shumë për të gjithë ata të cilët në të ardhmen dëshirojnë të studijojnë në univerzitetet më elitare në botë

Testimi për bursë do të mbahet më 09.05.2021 të dielën në ora 11.00 në Shkup, Tetovë, Strugë.

Në testim mund të konkurojë çdo nxënës që kryen klasën e nëntë, në web faqen  https://www.ykc.edu.mk/scholarship. Afati i konkurimit është deri më 07.05.2021

Në testimin për bursë:

  • Nxënësit do të përgjigjen në pyetje nga matematika, kultura e përgjithshme dhe pyetje për përcaktimin e nivelit të intelegjencës.
  • Testimi do të jetë në gjuhën shqipe, maqedonase, turke dhe gjuhën angleze.
  • Njohja e gjuhës angleze apo turke nuk është e domosdoshme për aplikim në testimin për bursë.
  • Poqëse nxënësit kualifikohen në 25 vendet e para në testimin për bursë do të marrin zbritje në shkollim (për Shkup, Tetovë dhe Strugë) sipas rradhitjes që vijon.

Vendi i 1-rë 100%,                     Vendi i 4-të 70%,                  Vendi i 10-13-të  40%,

Vendi i 2-të 90%,                        Vendi i 5-6-të 60%,              Vendi i 14-19-të 30%,

Vendi i 3-të 80%,                        Vendi i 7-9-të  50%,             Vendi i 15-25-të 20%.